Strona głównaWarunki gwarancji
Warunki gwarancji

Szanowny Kliencie,
W imieniu Fabryki Przyrządów i Uchwytów BISON-BIAL S.A. pragniemy podziękować za dokonane zakupy.

Mamy nadzieję, że użytkowanie naszych wyrobów przyniesie Państwu zadowolenie i wiele satysfakcji. Nasi pracownicy udzielą Państwu wszelkich informacji technicznych i będą służyli pomocą w doborze oprzyrządowania produkowanego przez firmę BISON-BIAL S.A.

Zakupiony przez Państwa wyrób jest objęty gwarancją, będącą jednym z elementów serwisu świadczonego naszym Klientom.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z podanymi poniżej warunkami gwarancji:

 1. Firma BISON-BIAL S.A. udziela gwarancji na sprawne działanie wyrobów w okresie 12 miesięcy od daty zakupu przez Kupującego, z zastrzeżeniem, że w przypadku dokonania skutecznej rejestracji zakupionego wyrobu na stronie internetowej www.bison-bial.pl okres gwarancji ulega przedłużeniu do 24 miesięcy, liczonych od dnia zakupu wyrobu przez Kupującego.
 2. Gwarancją objęte są wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym wyrobie.
 3. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z niniejszej Gwarancji jest:
  a) przedstawienie dowodu zakupu wyrobu;
  b) przedłożenie wadliwego wyrobu.
 4. Gwarancja obejmuje wyroby zamontowane i użytkowane zgodnie z Instrukcją Obsługi.
 5. W przypadku wystąpienia wady wyrobu w okresie gwarancyjnym należy:
  a) dokonać zgłoszenia poprzez wypełnienie specjalnego formularza umieszczonego na stronie internetowej BISON-BIAL S.A. w zakładce: Reklamacje, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 18 Ogólnych Warunków Gwarancji, albo:
  b) dokonać zgłoszenia w formie pisemnej pocztą, faksem lub na adres e-mail dzialjakosci@bison-bial.pl.
 6. W zgłoszeniu Kupujący zobowiązany jest podać typ i wielkość wyrobu, jego Umer seryjny, opisać wadę wyrobu bądź powstałe uszkodzenia. Do zgłoszenia należy dołączyć także fakturę, na podstawie której dokonano zakupu wyrobu.
 7. Kupujący dostarczając wyrób do BISON-BIAL S.A. zobowiązany jest do jego oczyszczenia, zakonserwowania oraz zabezpieczenia przed uszkodzeniem oraz zniszczeniem w czasie transportu. Dotyczy to także przesłania wyrobu za pośrednictwem osób trzecich.
 8. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia jest zwrot wyrobu w oryginalnym opakowaniu z kompletnym wyposażeniem oraz załączoną do wyrobu dokumentacją (Instrukcją Obsługi i Certyfikatem Jakości).
 9. Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty dostarczenia wyrobu do BISON-BIAL S.A., z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zaistnieje konieczność przeprowadzenia niezbędnych badań, bądź ekspertyz, jak również w przypadku niemożliwości usunięcia zgłoszonych usterek z przyczyn niezależnych od BISON-BIAL S.A. innych niż wskazane powyżej, termin ten ulega przedłużeniu, o czas niezbędny do usunięcia usterek.
 10. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie Kupującego jest zasadne BISON-BIAL S.A. w terminie 21 dni od dnia uznania, że zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 9 Ogólnych Warunków Gwarancji jest zasadne usunie usterkę, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11 Ogólnych Warunków. Termin usunięcia usterki może ulec przedłużeniu w przypadku niemożliwości usunięcia stwierdzonej wady z przyczyn niezależnych od BISON-BIAL S.A.
 11. Kupującemu przysługuje prawo wymiany wyrobu na nowy, jeżeli:
  a) w okresie Gwarancji BISON-BIAL S.A. dokonał pięciu napraw gwarancyjnych;
  b) usunięcie wady jest niemożliwe;
  c) BISON-BIAL S.A. nie usunie usterki w terminie, o którym mowa w pkt. 10 Ogólnych Warunków Gwarancji, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 13 Ogólnych Warunków Gwarancji.
 12. BISON-BIAL S.A. dokona wymiany wyrobu na nowy lub zwrotu należności w terminie uzgodnionym z Kupującym nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia stwierdzenia zaistnienia jednego z warunków, o których mowa w pkt. 11 niniejszych Ogólnych Warunków Gwarancji.
 13. Utrata uprawnień wynikających z Gwarancji następuje w przypadkach:
  a) nieprawidłowego użytkowania wyrobów, niezgodnego z przeznaczeniem wymaganiami oraz niezgodnie z zasadami instalowania, eksploatacji i konserwacji zawartymi w Instrukcjach Obsługi.
  b) dokonania naprawy wyrobu w nieautoryzowanym punkcie serwisowym;
  c) dokonania samowolnych zmian konstrukcyjnych i przeróbek wyrobu;
  d) stosowania w wyrobach BISON-BIAL S.A. części zamiennych i wyposażenia innego niż oryginalne;
  e) stosowania materiałów eksploatacyjnych – smarów i olejów innych, niż są zalecane w Instrukcjach Obsługi wyrobów BISON-BIAL S.A.
 14. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia wady, BISON-BIAL S.A. ma prawo obciążyć Kupującego kosztami zwrotu i dostarczenia wyrobu oraz kosztami jego kontrolnego badania.
 15. BISON-BIAL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia swoich wyrobów niezgodnie z ich przeznaczeniem, po przeróbkach i niezgodnie z warunkami zawartymi w Instrukcjach Obsługi.
 16. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów powstałych w związku ze sprzedażą wyrobów jest Sąd właściwy miejscowo dla BISON-BIAL S.A.
 17. Skorzystanie przez Kupującego z uprawnień z tytułu gwarancji nie powoduje przejścia własności wyrobu na rzecz BISON-BIAL S.A.
 18. Gwarancja na sprzedany wyrób nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1176).
 19. Postanowienia niniejszego Regulaminu regulujące uprawnienia lub obowiązki Klienta w sposób sprzeczny lub niezgodny z prawami konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy konsumentów, nie dotyczą konsumentów, w szczególności powyższe dotyczy pkt. 16 Ogólnych Warunków Gwarancji.