Strona głównaRegulamin
Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ BISON-BIAL S.A.

I. Korzystanie ze strony

1. Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie do użytku ogólnego i nie są wiążące. Mogą ulec zmianie, wycofaniu lub zawieszeniu w każdym czasie, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania użytkowników.

2. BISON-BIAL S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na przedstawionych informacjach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszej strony ponosi wyłącznie jego użytkownik w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

3. Materiały zawarte na stronie są naszą własnością lub są przez nas licencjonowane. Materiały te obejmują również projekt, wygląd, grafikę.

4. Wszystkie znaki towarowe przedstawione na tej stronie, które nie są własnością lub są licencjonowane przez operatora są potwierdzone na stronie internetowej.

5. Nieautoryzowane użycie tej strony może stanowić podstawę do roszczenia o odszkodowanie i / lub za przestępstwo.

6. Czasowo, ta strona może zawierać linki do innych stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zamieszczone na przekierowanej stronie internetowej.

7. Wszelkie spory wynikające z korzystania z tej strony internetowej podlegają ustawodawstwu polskiemu.

8. Użytkownik w żadnej formie nie może dostarczać treści bezprawnych.

II. Ochrona praw autorskich

1. Ta witryna i jej zawartość chroniona jest prawem autorskim należącym do BISON-BIAL S.A.

2. Zarówno układ treści zawartej na stronie internetowej, jak i poszczególne jej części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017, poz. 880 z późn. zm.). Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.

3. Zawartość niniejszej strony może być przez użytkowników wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie niniejszych serwisów w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów, a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko po uzyskaniu wyraźnego pisemnego zezwolenia wraz z warunkami wykorzystania materiałów określonymi każdorazowo przez BISON-BIAL S.A. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisów, należy się kontaktować z nami pod adresem webadmin@bison-bial.pl.

4. Korzystanie z materiałów opublikowanych na stronie internetowej BISON-BIAL S.A. w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.

5. Użytkownik nie może zamieszczać na stronie żadnych treści bezprawnych.

III. Polityka prywatności

1. Niniejszy regulamin dotyczący polityki prywatności określa, w jaki FPiU „BISON-BIAL" S.A. wykorzystuje i chroni informacje podane podczas rejestracji.

2. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Fabryka Przyrządów i Uchwytów „Bison-Bial" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim (17-100) przy ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 75.

3. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: info@bison-bial.pl; webadmin@bison-bial.pl, za pomocą telefonu: +48 85 741 64 20, drogą pocztową: ul. Myśliwska 13, 15-569 Białystok.

4. Zbieranie i przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w następujących celach:

a) W celu przedstawienia naszej oferty handlowej na podstawie otrzymanej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

b) W celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów lub usług ADO na podstawie przyjęcia oferty ADO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO),

c) W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celach ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f).

5. Podanie danych jest dobrowolne lub niezbędne do realizacji celów wymienionych w punkcie 3. W przypadku niepodania danych nie będziemy w stanie zawrzeć i wykonać umowy ani dopełnić innych czynności wymienionych w punkcie 3.

6. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Twoich danych: podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe; elektroniczne dane identyfikacyjne i kontaktowe; dane demograficzne, takie jak kod pocztowy, preferencję i zainteresowania, branżę w której działasz (w przypadku pracownika przedsiębiorcy), inne informacje istotne dla badania opinii klientów i/lub dostosowania naszej oferty.

7. Twoje dane osobowe możemy udostępniać osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, naszym podwykonawcom, którym ADO zleca realizację części realizowanych usług w ramach umowy, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

8. ADO nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Okres przechowywania danych osobowych:

a) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy sprzedaży towarów i usług będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

b) Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.

10. Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

11. Zapewniamy ochronę gromadzonych przez nas danych. W celu ochrony informacji gromadzonych online przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem wprowadziliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i organizacyjne.

12. Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Polityka prywatności nie odnosi się do innych stron internetowych, których linki znajdują się na naszej stronie internetowej. Należy więc zachować ostrożność i zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na danej stronie.

IV. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z niniejszej strony internetowej należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres: webadmin@bison-bial.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać:

a. imię i nazwisko Użytkownika, adres pocztowy, nazwę jego konta oraz adres poczty elektronicznej,

b. przedmiot reklamacji,

c. okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Reklamacje, spełniające wymogi określone w ust. 2, rozpatrywane będą niezwłocznie, w kolejności ich wpływania, w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Jeżeli reklamacja nie będzie mogła zostać rozpatrzona w danym terminie, Usługodawca powiadomi w tym terminie Użytkownika składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie jej rozpatrzenia.

V. Zakończenie

1. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu Rejonowego w Białymstoku.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się BISON-BIAL: Komputer podłączony do sieci Internet wyposażony w przeglądarkę internetowa obsługującą Flash.

4. Poprzez rozpoczęcie korzystania ze strony Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin i dochodzi do zawarcia umowy o korzystanie ze strony internetowej. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania ze strony z zastrzeżeniem obowiązywania postanowień dotyczących polityki prywatności.

5. Konsumentów nie dotyczą postanowienia regulujące ich prawa lub obowiązki w sposób sprzeczny z przepisami powszechnie obowiązującymi, lub w sposób sprzeczny z interesem konsumenta, w szczególności konsumentów nie obowiązuje pkt V ust 2 Regulaminu.