Strona głównaRegulamin
Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
FPiU "BISON-BIAL" S.A.

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym BISON-BIAL prowadzonym pod adresem: www.sklep.bison-bial.pl (dalej jako Strona internetowa), zwanym dalej Sklepem internetowym, prowadzonym przez Fabrykę Przyrządów i Uchwytów "BISON-BIAL" S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (17-100) przy ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 75, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy pod numerem
KRS 0000020596, Numer NIP: 542-000-01-85.

2. Określone w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Sprzedający - Fabryka Przyrządów i Uchwytów BISON-BIAL S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim adres: ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 75, 17-100 Bielsk Podlaski zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000020596, NIP 542-000-01-85, tel. 85 741 64 20, fax 85 732 61 24, e-mail: info@bison-bial.pl
2) Klient - przedsiębiorca dokonujący zakupów w Sklepie internetowym na cele związane z działalnością gospodarczą, zarejestrowany w Sklepie internetowym, nie będący konsumentem.
3) Nowy Klient - Klient dotychczas nie współpracujący ze Sprzedającym, rejestrujący się w Sklepie internetowym samodzielnie;
4) Klient Dotychczasowy - Klient współpracujący dotychczas ze Sprzedającym, rejestrowany w Sklepie internetowym przez Sprzedającego;
5) Zamówienie - złożenie oświadczenia woli przez Klienta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
6) Produkt - każdy Produkt opisany i oznaczony ceną sprzedaży na Stronie internetowej;
7) Cena netto - pieniężna wartość Produktu wyrażona w polskich złotych (PLN) nieuwzględniająca podatku VAT, nie zawierająca kosztów przesyłki;
8) Cena brutto - pieniężna wartość Produktu wyrażona w polskich złotych (PLN) uwzględniająca podatku VAT, nie zawierająca kosztów przesyłki
9) Potwierdzenie Realizacji Zamówienia - informacja wysłana do Klienta, że jego zamówienie zostało przyjęte do realizacji.
10) Konto - konto określone unikalnym identyfikatorem (loginem) oraz hasłem zakładane przez Klienta lub Sprzedającego dla Klienta w czasie rejestracji;
11) Usługa prowadzenia konta - nieodpłatna usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie.
12) Umowa prowadzenia konta- umowa zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, na mocy której Sprzedający świadczy na rzecz Klienta Usługę prowadzenia konta.
13) Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Sprzedający przewiduje możliwość udzielenia rabatów w wysokości oraz na zasadach uzgodnionych indywidualnie z Klientem.

II. Rejestracja oraz Zamówienia.

1. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej wymaga utworzenia Konta Klienta.
2. W celu założenia Konta Nowy Klient dokonuje rejestracji za pośrednictwem odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej. Klientom Dotychczasowym Konto zakłada Sprzedający.
3. Niezwłocznie po otrzymaniu formularza rejestracyjnego, a w przypadku Klientów Dotychczasowych po utworzeniu Konta, Sprzedający przesyła Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta, wiadomość zawierającą link służący do aktywacji Konta oraz Regulamin. Klient powinien dokonać aktywacji Konta w ciągu 60 minut od otrzymania wiadomości. Jeżeli w podanym czasie Klient nie aktywuje Konta, koniecznym będzie rozpoczęcie procesu rejestracji na nowo.
4. Z chwilą aktywacji Konta dochodzi do zawarcia Umowy prowadzenia konta.
5. Klient zobowiązany jest do poinformowania Sprzedającego o każdej zmienia danych podanych w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku takiej informacji w kontakcie z Klientem wiążące są dane podane przez Klienta jako ostatnie.
6. Klient zobowiązany jest do poinformowania Sprzedającego o zakończeniu lub zawieszeniu prowadzonej działalności gospodarczej oraz istotnych zmianach związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością.
7. Klientowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy prowadzenia konta w każdym czasie. W celu rozwiązania Umowy prowadzenia konta Klient powinien przesłać informację o chęci rozwiązania Umowy prowadzenia konta na adres webadmin@bison-bial.pl. Po otrzymania informacji o chęci rozwiązania Umowy prowadzenia konta Sprzedający dezaktywuje Konto.
8. Z chwilą dezaktywacji Konta dochodzi do rozwiązania Umowy prowadzenia konta.
9. Dodanie Produktu do koszyka oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam" oznacza złożenie Zamówienia. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu.
10. Zamówienia składane przez Klientów ograniczone są limitem wartościowym: 10.000,00 zł netto. W indywidualnie uzgodnionych przypadkach Sprzedający może zwiększyć limit bądź usunąć go całkowicie.

III. Zawarcie umowy.

1. Zamieszczona na Stronie internetowej informacja o Produkcie wraz z ceną nie stanowi ofert w rozumieniu art. 543 k.c., a jedynie zaproszenie do składania ofert.
2. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient otrzyma od Sprzedającego Potwierdzenie Realizacji Zamówienia.

IV. Płatność

1. Jeżeli nie ustalono inaczej zapłata za zamawiane Produkty powinna być dokonana na rachunek bankowy Sprzedającego w ciągu trzech dni, licząc od dnia otrzymania Potwierdzenia Realizacji Zamówienia.
2. Sprzedający przewiduje możliwość dokonywania przez Klienta płatności za zamówiony Produkt przy odbiorze lub jako przelew terminowy, o ile możliwość skorzystania z w/w sposobów zostanie indywidulanie ustalona z Klientem.
3. Za termin zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

V. Realizacja Zamówienia

1. Zamówienia realizowane są na obszarze Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej Schenker Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
2. Dostępność w magazynie oraz orientacyjny czas dostawy Produktu podawany jest na Stronie internetowej przy Produkcie. Terminy realizacji Zamówienia wskazane na Stronie internetowej nie wiążą Sprzedającego. Termin realizacji Zamówienia zostanie wskazany w Potwierdzeniu Realizacji Zamówienia, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia w terminie wskazanym w Potwierdzeniu Realizacji Zamówienia, w szczególności w przypadku braku Produktu w magazynie, termin realizacji może ulec zmianie o czym Sprzedający poinformuje Klienta.
3. Za datę zrealizowania Zamówienia uważa się datę nadania przesyłki przewoźnikowi.
4. W przypadku zamówienia więcej niż jednego Produktu, dla których przewidziane są różne terminy ich dostawy, Sprzedający zakłada możliwość realizacji złożonego przez Klienta Zamówienia częściami po uprzednim uzgodnieniu powyższego z Klientem, w tym w zakresie koniecznych do poniesienia przez Klienta kosztów dostawy.
5. Sprzedający ma prawo odstąpienia od umowy zawartej z Klientem w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy w przypadku gdy realizacja umowy okaże się niemożliwa, w tym w przypadku gdy zamówiony przez Klienta Produkt okaże się wadliwy, a Sprzedający nie będzie dysponował innym egzemplarzem tego Produktu lub w przypadku gdy zamówiony Produkt okaże się niedostępny.
6. Sprzedający dostarcza zamówiony Produkt do miejsca dostawy podanego przez Klienta w formularzu Zamówienia. Wraz z Produktem Sprzedający dostarcza Klientowi fakturę VAT potwierdzającą dokonany zakup.
7. Po dostarczeniu Produktu do Klienta przez przewoźnika Klient zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności przewoźnika otrzymanej przesyłki, w tym sprawdzenia, czy dostarczony Produkt jest zgodny z Zamówieniem oraz czy nie posiada jakichkolwiek uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu.
8. W przypadku braku uszkodzeń Klient lub osoba przez niego upoważniona potwierdza odbiór przesyłki, a w przypadku gdy Produkt jest dostarczony z płatnością przy odbiorze reguluje ustaloną należność uprawnionemu przewoźnikowi.
9. Jeżeli Klient stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości typu: uszkodzenia mechaniczne, niezgodność kompletacji, należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody. W protokole powinny znaleźć się informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania, informacje o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania, informacje o zaobserwowanych uszkodzeniach.
10. Stwierdzone uszkodzenia Klient powinien niezwłocznie zgłosić telefonicznie Sprzedającemu pod numer telefonu 85 741 64 20 oraz przesłać Sprzedającemu kopię protokołu szkody według wyboru Klienta fax'em lub pocztą.

VI. Koszty przesyłki

1. Koszty przesyłki o wartości do 550,00 zł netto obciążają Klienta. Koszty przesyłki wynoszą 25,00 zł netto.
2. Koszty jednorazowej przesyłki o wartości powyżej 550,00 zł netto (po uwzględnieniu ewentualnych rabatów) pokrywa Sprzedający.

VII. Reklamacje.

1. Wszelkie reklamacje związane z Umową prowadzenia konta można zgłaszać do Sprzedającego:
Fabryka Przyrządów i Uchwytów BISON-BIAL S.A. w Bielsku Podlaskim,
ul. Myśliwska 13, 15-569 Białystok.
Tel. 85 741 64 20
Fax 85 732 61 24
e-mail: dzialjakosci@bison-bial.pl
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 od dnia otrzymania przez Sprzedającego zgłoszenia reklamacji.
1. W przypadku gdy zakupiony przez Klienta Produkt ma wadę należy zgłosić ten fakt Sprzedającemu:
Fabryka Przyrządów i Uchwytów BISON-BIAL S.A. w Bielsku Podlaskim, Dział Jakości, ul. Myśliwska 13, 15-569 Białystok.
Tel. 85 741 64 20
Fax 85 732 61 24
e-mail: dzialjakosci@bison-bial.pl
1. Wadliwy Produkt należy odesłać na adres: Fabryka Przyrządów i Uchwytów
BISON-BIAL S.A. w Bielsku Podlaskim, Dział Jakości, ul. Myśliwska 13, 15-569 Białystok.
2. Wadliwy Produkt należy odesłać wraz z opisem powodu reklamacji.
3. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dnia od dnia złożenia reklamacji.
4. Reklamowany Produkt należy wysłać w sposób zabezpieczający Produkt przed zniszczeniem oraz w oryginalnym opakowaniu.
5. Punkty 1-6 nie obejmują reklamacji składanych w ramach gwarancji, której zasady składania określają Ogólne Warunki Gwarancji.

VIII. Warunki gwarancji:

Wszystkie Produkty sprzedawane w Sklepie internetowym posiadają gwarancję, Precyzyjne warunku gwarancji określone są na Stronie internetowej (www.sklep.bison-bial.pl)
w zakładce Produkty/warunki gwarancji.

IX. Odpowiedzialność Sprzedającego

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówienia, na które wpływ miały osoby trzecie.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania przewoźnika, za pośrednictwem którego Produkt dostarczany jest do Klienta.

X. Dane Osobowe Klienta

1. Do przeprowadzenia transakcji zakupu niezbędne jest podanie prawdziwych danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym. Podanie nieprawdziwych danych skutkować będzie usunięciem Konta. Sprzedający zastrzega sobie prawo weryfikacji podanych danych.
2. Rejestracja w Sklepie wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedającego w ramach Sklepu.
3. Administratorem danych osobowych jest: Fabryka Przyrządów i Uchwytów BISON-BIAL S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim adres: ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 75, 17-100 Bielsk Podlaski.
4. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Regulaminie, dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia w celu świadczenia usług w ramach Sklepu, w tym: obsługi i realizacji zamówień składanych w Sklepie, obsługi reklamacji oraz obsługi działań Użytkownika w ramach Sklepu. Kategorie danych osobowych, które będą przetwarzane przez Sprzedającego to:
a) Firma,
b) Adres e-mail,
c) Numer telefonu,
d) Imię,
e) Nazwisko,
f) Adres pocztowy,
g) NIP,
h) Dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym adres IP),
i) Typ systemu operacyjnego,
j) Historia zakupów,
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
6. Korzystając ze Sklepu Użytkownik wyraża zgodę na zapis plików cookies lub innych, tożsamych technologii. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies na dole strony.
7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzystania z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać wiadomość na adres sklep@bison-bial.pl ze stosownym żądaniem. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi w ramach Sklepu i realizacji zamówień.
9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ("PUODO") gdy przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika dotyczących naruszania przepisów Rozporządzenia.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedającego w ramach Sklepu. W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Sprzedającego skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez Sprzedającego w ramach Sklepu i realizacji zamówień.
11. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas istnienia Konta i niezwłocznie usuwane w przypadku jego likwidacji. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.
12. Sprzedający jest uprawniony jest do przesyłania na adres e-mailowy użytkownika informacji handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017, poz. 1219 z późn. zm.). Przesyłanie informacji handlowych może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody.

XI. Postanowienia końcowe

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający to:
a) połączenie z siecią Internet,
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www,
c) posiadanie konta poczty elektronicznej.
1. Zdjęcia Produktów zamieszczona na Stronie internetowej są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji wskazanych w nich modeli.
2. Klient zobowiązuje się nie dostarczać Sprzedającemu treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedającego oraz na Stronie internetowej.
4. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej (informacja zostanie przesłana na adres e-mail Klienta posiadany przez Sprzedającego oraz wskazany przez Klienta jako aktualny) na co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem zmian. Wraz z informacją o zmianie Regulaminu Klientowi zostanie przesłana nowa wersja Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie od daty wskazanej w przesłanej Klientowi informacji. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych przez Klienta przed wprowadzeniem przedmiotowych zmian.
1. Wszelkie prawa do elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych oraz innych narzędzi udostępnionych na Stronie internetowej są zastrzeżone na rzecz Sprzedającego ewentualnie innych wyraźnie wskazanych podmiotów.
2. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawa w zakresie związanym z prowadzeniem Konta lub realizacją Zamówienia Sprzedający jest uprawniony do podjęcia działań mających na celu ograniczenie, zawieszenie lub zablokowanie funkcjonalności Konta, a co za tym idzie możliwości korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego.
1. Umowy zawarte pomiędzy Klientem a Sprzedającym oraz wszelkie ewentualne spory wynikłe z realizacji tych umów podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd powszechny w Białymstoku.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą Klientów Dotychczasowych w zakresie indywidualnie nieuzgodnionym.